Spletna aplikacija za popis in pregledovanje plazov in erozije


Spletna aplikacija e-Plaz je bila izdelana v okviru projekta MASPREM - Nadgradnja sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru proženja zemeljskih plazov, ki ga je financiralo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Aplikacija e-Plaz je namenjena centralnemu zbiranju podatkov o pojavih plazenj in pridobitvi enotne evidence podatkov o plazenju tal. Vključuje minimalni nabor kazalcev, s katerimi lahko opišemo določen pojav in sicer se zbirajo podatki o: sprožitvi, lokaciji plazu, vrsti in opisu pojava, posledicah (ocena škode in ogroženosti) ter ukrepih. Popisni obrazec za plazove in erozijo je bil pripravljen s skupnim sodelovanjem:

  • Geološkega zavoda Slovenije,
  • Uprave RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo,
  • Sektorja za naravne nesreče Ministrstva za okolje in prostor ter
  • predstavnikov izbranih občin.

Naloge države in občine glede obveščanja o dogodkih nestabilnosti določa tudi zakonodaja in sicer:

  1. 97. in 98. člen Zakona o varstvu okolja Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16);
  2. 5. in 6. Člen Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 26/08, 28/12 in 42/12).

Spodnji grafi prikazujejo trenutno stanje števila pojavov (zemeljskih plazov, usadov, podorov, erozije in drugih) vpisanih v spletno aplikacijo e-Plaz in ne odražajo dejanskega stanja teh pojavov v Sloveniji.