Pobočna premikanja oziroma pobočni transport so različna gibanja kamninskih, sedimentnih in zemljinskih (preperinskih) gmot po pobočju navzdol pod vplivom težnosti (gravitacije). Kadar se giblje večja kamninska ali zemljinska gmota kot telo govorimo o zemeljskem plazu, (za razlikovanje od snežnih plazov), kadar pa na pobočju spira površinske sloje je na delu erozija. Glede na način gibanja pobočne gmote lahko:

Pobočni premiki zemeljskih mas so nenehno potekajoči naravni proces. Na območjih, kjer poteka človeška dejavnost, se lahko pojavi ogroženost od njih in posledično manjša ali večja škoda.

Skalni podor

Pod skalne podore in padanje kamnov uvrščamo izpadanje skalnih gmot iz navpičnih in strmih brežin. Od lokalnih razmer je odvisno ali bo prišlo do zelo velikih podorov ali samo do izpadanja posameznih skalnih blokov, skal ali kamnov. Po izpadu skalne gmote iz primarnega položaja se izpadle skale ali kamni valijo, kotalijo ali odskakujejo po pobočju navzdol vse do doline. Posamezne skale se lahko ustavijo tudi ob drevesih ali na izravnavah na pobočju.

Več »

Zemljinski plazovi in usadi

O zemljinskem plazu govorimo kadar zemljinski preperel ali nanešeni pobočni material kot enotno telo drsi (leze, polzi) po pobočju navzdol po drsni ploskvi, ki se ustvari kot šibka ploskev z nižjo strižno trdnostjo, navadno na stiku s tršo podlago. Usad je podvrsta klasičnega zemljinskega plazu in se sproži ob krajših ekstremno močnih padavinah, ko se površinski zemljinski sloji popolnoma nasičijo z vodo.

Več »

Masni tokovi

Masni tok je gibajoči tok zmesi vode in slabo sortiranega zemljinskega materiala. Kadar je material pretežno drobnozrnat (glinast, meljast) govorimo o blatnem toku. Kadar material, ki ga nosi voda s seboj, slabo sortiran in ga sestavljajo tako drobni delci, kot kamni in skale, (lahko pa tudi debla dreves) govorimo o drobirskih tokovih. Poznamo tudi za naše kraje manj značilne zrnske tokove, ki so tokovi zrnatega materiala, pomešanega z vodo.

Več »

Erozija

Erozija je premikanje, odnašanje in spiranje površinskih zemljinskih slojev, prsti in humusa, pa tudi površinsko izpostavljene preperele ali pretrte kamnine. Erozijo povzročajo vode, gravitacija, veter in ledeniki. Ogrožajoča erozija je erozija, ki se pojavlja ob ekstremno močnih padavinah in visokih vodah.

Več »