Tukaj si lahko preberete:


Kaj so zemljinski plazovi?

Zemeljsko gmoto (plazino) lahko sestavljajo zemljine ali kamnine.
Kadar plazino sestavljajo zemljine drsi zemljinski plaz.
Kadar plazino sestavljajo kamnine (hribine) drsi kamninski plaz.
Tako zemljinske kot kamninske plazove uvrščamo v procese pobočnega premikanja.

O zemljinskem plazu govorimo kadar zemljinski preperel ali nanešeni pobočni material kot enotno telo drsi (leze, polzi) po pobočju navzdol po drsni ploskvi, ki se ustvari kot šibka ploskev z nižjo strižno trdnostjo, ponavadi na stiku s tršo podlago. Drsna ploskev je v homogenem zemljinskem materialu krožne oblike, če pa drsi preperinski pokrov je vzporedna površini pobočja.


Na gornji skici so prikazani vsi elementi zemljinskega plazu (po Varnesu, 2005).

Usad je podvrsta klasičnega zemljinskega plazu in se sproži ob krajših ekstremno močnih padavinah, ko se površinski zemljinski sloji popolnoma nasičijo z vodo. Ti preperinski sloji se spremenijo v tekoče blato in skupaj s travnato rušo nenadoma zdrsnejo po pobočju navzdol. Nastane izrazit zgornji odlomni rob. Razmočene zemljine drsijo lahko po travi pod usadom vse do konca pobočja, kjer se na ravnini ustavijo.


Primer značilnega usada na cesti, ki je eden najpogostejših dogodkov ob intenzivnih padavinah

Redkeje lahko pride tudi do drsenja znotraj trdne kamnine, kadar nastopa šibka ploskev, oziroma drsna ploskev v samem telesu kamnine. Takrat imamo opraviti s kamninskem (hribinskem) plazom:


Kamninski plaz na Kornatih. Drsna ploskev je gladka in ravna plast apnenca. Desni stranski odlomni rob je nastal ob navpični tektonski razpoki

Kako nastanejo zemljinski plazovi?

Do zdrsa pride, ko teža dela labilnih površinskih slojev prekorači strižno trdnost na šibki ploskvi znotraj zemeljske mase (po kateri pride nato do zdrsa). Torej so za pojave plazenja, pomembna dva dejavnika, ki delujeta eden proti drugemu:
a) Prvi je težnost, ki "vleče" zemeljske gmote navzdol po pobočju.
b) Drugi je notranja trdnost v zemeljski masi, ki se upira premiku.

Zaradi preperevanja se polagoma zmanjšuje trdnost kamnine, dokler sile težnosti ne presežejo strižne trdnosti na najbolj šibki ploskvi znotraj zemeljske gmote.
Ponavadi se zemljinski plaz sproži ali ob močnem deževju, ko se zemeljska masa prepoji z vodo, ob spodkopavanju ali obtežbi pobočja, ob erozijskem delovanju vodotokov, ob potresu ali drugih zunanjih naravnih ali človeških neugodnih dejavnikih.

Spodaj je skica, ki prikazuje izgled tipičnega zemljinskega plazu, sproženega zaradi vkopa ceste v pobočje:

Kateri znaki napovedujejo plaz?

Pogosto se plaz sproži na mestih, kjer predhodno ni bilo značilnih znakov. Pobočja, kjer se že dogajajo premiki in lahko kažejo na bodočo sprožitev plazu spoznamo po valoviti obliki terena, sabljasti ukrivljenosti dreves, nagnjenih drogovih, razpokah v tleh itd.
V primeru, da je v bližnji okolici več plazov, je to očitni znak, da je teren nagnjen k plazenju.
Geologi spoznamo za plazenje "problematičen" teren na osnovi vrste kamninske podlage, debeline preperinskega pokrova, oblikovanosti terena, nagiba pobočja, po pojavljanju površinskih in podzemnih
vod ...

Spodnja skica prikazuje nekaj značilnih znakov, ki napovedujejo plazenje:

Prikaz osnovnih in značilnih vrst zemljinskih plazov

USAD:
Usad je najpogostejši pojav plazenja pri nas. Nastane ob zelo močnih, ponavadi kratkotrajnih deževnih padavinah, ko se površinski zemljinski sloji popolnoma nasičijo z vodo. Ti preperinski sloji se spremenijo v tekoče blato in skupaj s travnato rušo nenadoma zdrsnejo po pobočju navzdol. Drsijo lahko po travi pod usadom vse do konca pobočja, kjer se na ravnini ustavijo.
Najpogosteje nastanejo na strmih delih pobočij pod izravnavami ali pa zajamejo spodnji rob ceste, strmo brežino za hišo ali cesto ter nasip pod hišo na pobočju.
Na fotografiji desno vidimo usade, ki so se sprožili na pobočju nad cesto in za hišo.

ZEMLJINSKI PLAZOVI IN LEZENJE:
Kadar so v podlagi lapornate ali glinaste kamnine, ki hitro preperevajo nastane na njih v obliki preperinskega pokrova do nekaj metrov debela plast glinastih zemljin. Tak glinast pokrov zelo počasi leze (nekaj cm ali decimetrov na leto) po pobočju navzdol. Oblikuje se značilni valovit izgled terena. Lokalno lezenje večkrat preide v plazenje. Takrat nastane zgornji odlomni rob plazu, od katerega dalje se plaz giblje s povečano hitrostjo.

USAD NAD HIŠO:
Usadi pogosto ogrozijo stanovanjske hiše in kmetijska poslopja. Tekoče zemljinske mase (blato) iz usada stečejo na objekt, se naslonijo na zaledne zidove in jih lahko tudi porušijo. Mnogokrat se usad sproži tudi zato ker za hišo niso izvedeni podporni ukrepi.
Če se preperinski sloji popolnoma razmočijo, lahko blatne mase iz usada po pobočju tečejo kot blatni tok.

USAD NA CESTI:
Usadi se najpogosteje sprožijo na cestah, ki so vkopane v pobočje.
Cesta na pobočju je običajno na gornji strani vkopana v pobočje, na spodnji strani pa nasuta z materialom, ki je bil pridobljen z vkopom. Usad na cesti zajame spodnji nasipani del ceste, skupaj s preperinskim pokrovom, na katerega je bil izveden nasip. Na cesti nastane značilna razpoka (tako imenovani zgornji odlomni rob), od katerega navzdol se teren bolj ali manj poniža.

VELIK ZEMLJINSKI PLAZ:
Veliki zemljinski plazovi so redki, toda za okolje izjemno ogrožajoči. Nastanejo na območjih, kjer se seštejejo številni neugodni geološki, morfološki in drugi dejavniki. Preperina ali odloženi pobočni sedimenti nad kamninsko podlago je pri velikih zemljinskih plazovih zelo debela, lahko tudi preko 10 m.
Na sliki desno je prikazan plaz Stogovce, ki je nastal v pobočnih gruščih deloma sprijetih v brečo in je odnesel cesto med Lokavcem in Predmejo na dolžini 800 m.

VELIK KAMNINSKI (HIBINSKI) PLAZ:
V izjemnih primerih pride do zdrsa globoko znotraj kamnine (hribine), bodisi po določeni plasti ali pa tektonski prelomni ploskvi. Znotraj kamnine mora nastopati "šibka" ploskev, ki je nagnjena v isti smeri kot pobočje. Če je trenje na tej ploskvi nižje od delovanja težnosti kamninskih plasti nad njo, pride do nenadnega zdrsa.
Na sliki desno je prikazan velik hribinski plaz Vajont v Italiji, ko je v akumulacijsko jezero hidrocentrale zdrvelo 240 milijonov kubičnih metrov kamninskega materiala. Voda v akumulaciji je pljusknila preko betonske pregrade. Vodni val, ki je uničeval vse na poti po dolini, je povzročil smrt 2000 ljudi.