Kaj so zemljine?

Zemljina je zmes glin, meljev, peskov, prodov ali ostrorobih kosov kamnin, včasih tudi z organskimi primesmi, ki gradi površinske plasti terena.

Sestava in tudi poimenovanje zemljine je predvsem odvisno od relativnega razmerja med osnovnimi sestavinami: glinami, melji in peski. Kadar prevladujejo v sestavi drobni glinasti delci dobi ime po njej: GLINA (v ljudskem jeziku se uporablja tudi izraz ILOVICA; na Krasu pa rdeči glini pravijo TERRA ROSA). Kadar ima glina znatne primesi melja dobi ime meljna glina, kadar peska pa peščena glina. Podobno poimenujemo tudi melje in peske s primesmi, npr: glinasti pesek, peščen melj ...

Pogosto kamnina v podlagi ne razpade v celoti in tako prispeva v preperinski pokrov kose oziroma kamne. Ostrorobi kosi in kamni kamnine lahko pridejo v preperino tudi z izpadom iz višjih leg pobočja. Dobimo tako imenovani grušč, ki ga sestavljajo kosi kamnine v glinasti, meljni ali peščeni osnovi. Tudi za grušče velja, da jih poimenujemo glede na primesi drobnejših delcev (glinasti grušč, peščeno-meljni grušč, ...)

V širših rečnih dolinah, kjer je transportna moč vode velika, pa se odlagajo prodni sedimenti. Prod je lahko droben, debel z več primesi peska (peščen prod) itd.

Najvišjo zgornjo plast terena ponavadi pokriva prst oziroma humus, t.j. do 0,5 m debel, z organskimi snovmi bogati rahlo odloženi sloj.

Preperinski pokrov je, kadar je debel in se nahaja na območju zbiranja podtalne vode, pogosto podvržen plazenju in eroziji. Na njem nastanejo zemljinski plazovi.

Tipično zgradbo preperinskega pokrova s kamnino v podlagi podajamo na spodnji skici: