Tukaj si lahko preberete:


Kaj so masni tokovi?

Drobirski in blatni tokovi so pri nas najpogostejše vrste tako imenovanih masnih tokov, zato jih v nadaljnjem besedilu podrobneje opisujemo. Masni tok je gibajoči tok zmesi vode in slabo sortiranega zemljinskega materiala. Kadar je material pretežno drobnozrnat (glinast, meljast) govorimo o blatnem toku. Kadar material, ki ga nosi voda s seboj, slabo sortiran in ga sestavljajo tako drobni delci, kot kamni in skale, (lahko pa tudi debla dreves) govorimo o drobirskih tokovih. Poznamo tudi za naše kraje manj značilne zrnske tokove, ki so tokovi zrnatega materiala, pomešanega z vodo.

Medtem ko se blatni tokovi gibljejo počasi, od nekaj metrov na uro, do nekaj metrov na minuto, pa drobirski tokovi dosegajo hitrosti od nekaj km na uro pa tudi preko 100 km/uro.

Ob ekstremno visokih vodah, ko nastanejo hudourniški izbruhi voda nosi drobir (kamne, skale, plavje in drobni material) kot drobirski tok. Če je transportna moč vode nekoliko šibkejša dobimo hiperkoncentrirani tok, ko voda še vedno prenaša znatne količine zemeljskega materiala. Še šibkejša visoka voda nosi suspendiran in lebdeč material. Kadar se voda izlije iz svoje struge odlaga plavine po okoliškem ravninskem terenu.

Oglejte si video drobirskega toka iz plazu Strug v Koseču nad Kobaridom.

Kako nastane masni tok?

Blatni tok nastane ob izjemno močnih, lahko tudi dolgotrajnih, padavinah. Ob tem se zemljinski material na kritični lokaciji, na pobočju popolnoma zasiči z vodo. Nastane zdrs zemljinskega materiala v obliki plazu. Ob premikih plazu zemljinski material (glina, melj, pesek) zgubi notranje kohezijske povezave in blato iz plazu v obliki jezika steče po pobočju navzdol.
Izvor drobirskega toka je lahko prav tako iz sproženega plazu ali skalnega podora. Najpogosteje nastane ob izjemno močnih in dolgotrajnih padavinah, tako da pride do trenutnega "utekočinjenja" pobočnega zemljinskega materiala na strmem pobočju, ki nato z veliko hitrostjo steče v hudourniško grapo in po njej do doline, ki je lahko oddaljena več kilometrov. Pri drobirskih tokovih ločimo mesto sproženja, pot po kateri teče tok in mesto odlaganja.

Kateri znaki napovedujejo nastanek masnega toka?

Ekstremne padavinske razmere so prvi pogoj za nastanek masnih tokov. Blatni tokovi največkrat stečejo iz velikih zemljinskih plazov, kjer telo plazu sestavljajo pretežno drobni delci - gline in melji. Tudi pri usadih se glinasta zemljina lahko razmoči do te mere, da postane tekoča. Torej je plaz v glinastih zemljinah tisti, ki je potencialno vzrok za nastanek blatnega toka in ga napoveduje.
Drobirski tokovi so zelo težko napovedljivi ker se zgodijo v nepristopnih gorskih območjih in se sprožijo v nekaj sekundah brez predhodnih znakov. Območja, iz katerih se lahko sprožijo drobirski tokovi lahko določimo z analizo vplivnih dejavnikov (nagib in oblikovanost terena, debelina pobočnih nanosov prisotnosti grape, ki je lahko nosilka toka, itd.). Veliki vršaji (pahljače) gruščnatega materiala ob izhodu grap so pogosto posledica nanosov drobirskih tokov in nakazujejo, da so območja vršajev in izhodov hudournikov v doline lahko problematični za gradnjo objektov.

Značinli primeri masnih tokov

Velik blatni tok
Kadar se drobnozrnate glinaste zemljinske mase na velikem zemeljskem plazu, popolnoma razmočijo se spremenijo v blato, ki iz plazu steče navzdol in uničuje vse pred sabo.
Fotografija prikazuje "blatno reko", ki se vije iz pobočij Čavna proti zaselku Lokavec pri Ajdovščini. Blatni tok, ki se je premikal ob deževjih več deset metrov na dan, je bil debel okoli 10 m in dolg preko enega kilometra.

Manjši drobirski ali blatni tokovi:
Manjši drobirski ali blatni tokovi stečejo ali iz usadov ali pa steče material, ki se je nabral v grapah. Hitrost tečenja drobirskega materiala je tem večja čim strmejši je naklon pobočja in čim večja je vsebnost vode. Visoka vsebnost gline zmanjšuje hitrost masnega toka. Turbulenten tok, pri katerem kamni v toku trkajo med seboj in s tem vzdržujejo energijo doseže velike hitrosti.

Nanosi drobirskih tokov:
Drobirski tokovi odlagajo plavje (drevesa) in plavine (skale, kamne, droben material v strugi vodotoka, na vršajih, izravnavah in v dolinah.
Na fotografiji je primer odloženega drobirja v strugi hudournika.

Drobirski tok v Logu pod Mangrtom leta novembra 2000:
Drobirski tok je z hitrostjo okoli 8 m/s zgrmel v dolino po strugi Mangrskega potoka in Predelice. Pot drobirskiega toka od izvora na območju Stož pa do Gorenjega Loga, kjer se je tok razlil, je bila okoli 3 km.
Po podatkih Hidrometeorološkega zavoda RS je v oktobru in novembru padlo 1600 mm dežja na kvadratni meter. Te izjemne padavine so bile tudi osnovni vzrok sproženja plazenja in kasnejšega nastanka drobirskega toka pod Mangartom.
Sproženje drobirskega toka iz Stož je bilo tesno povezano s pojavom plazenja. Najprej je nastal plaz, ki se je razmočil do take mere, da se je utekočinil in stekel v strugo Mangrtskega potoka, po 35 urah pa naprej v dolino. Območje akumulacije splazele mase je veliko okoli 20 ha, široko 400 m in z višinsko razliko 1100 m.
Ko je drobirski tok pritekel v dolino, se je, od mostu v Gorenjem Logu dalje, drobirska tekoča masa, kot je tipično, pahljačasto razlila ob strugi Predelice (slika).

Drobirski tok kot posledica potresa:
Ob velikonočnem potresu leta 1998 v Posočju se je v dolini Lepene sprožil drobirski tok. V grapi visoko nad dolino so se nabrale skale, kamni in grušč. Ob potresu je ta kameninski material začel drveti po grapi navzdol. Ob tem je s sabo potegnil še prst in humus na pobočju. Pri potovanju navzdol je nastala zmes drobnozrnatega in grobozrnatega materiala z vodo, ki je tekla po grapi. Nastali drobirski tok se je, ko je pridrvel na položno pobočje v dolini razlil v več krakih in se ob tem ustavil ker je izgubil vodo in energijo zaradi položnega terena.

Drobirski tok v gozdu:
Pri ustavljanju manjših drobirskih tokov ima gozd pomebno funkcijo. Večji drobirski tokovi pa pri drvenju po pobočju ali grapi vključujejo vase material iz bokov in dna, kot tudi debla dreves in s tem postajajo vedno večji. Ustavijo se ko se nagib pobočja zmanjša.
Fotografija je iz območja Soteske med Bledom in Bohinjsko Bistrico.