Kaj so kamnine (hribine)?

Kamnina je trdni, kompaktni in sprijet naravni material, ki gradi Zemljin zunanji sloj (litosfero).

Poimenujemo jo tudi z izrazom HRIBINA, kot ekvivalentno nasprotje ZEMLJINI.

Glede na način nastanka kamnine delimo na magmatske, sedimentne in metamorfne.

Najbolj razširjene kamnine v Sloveniji so:
1. SEDIMENTNE: apnenci, dolomiti, peščenjaki, laporji, skrilavi glinavci, fliš,
2. MAGMATSKE: tonaliti,
3. METAMORFNE: blestniki, gnajsi, filiti.

Na površini kamnine zaradi delovanja eksogenih sil kamnine razpadajo in preperevajo. Na njih tako nastane preperinski pokrov, ki je pogosto podvržen plazenju in eroziji. Kadar kamnine gradijo strma pobočja so lahko izvor skalnih podorov.

Spodaj je prikazana poenostavljena geološka zgradba Slovenije: